Ifølge advokat Frederik Porse Høy, der er tilknyttet sagen om Onsidebettings konkursbo, er det stadig umuligt at sige, hvornår der falder en afgørelse om spillernes tilgodehavende. Dette skyldes blandt andet, at kurator, advokat Preben Jakobsen, og hans hold er nødsaget til at gennemgå sagen minutiøst. 

Den 13. april i år indgav den danske spiludbyder Onsidebetting konkurserklæring. Siden da har kuratorteamet arbejdet på at finde en afgørelse på, om spillerne er berettigede til deres indestående midler – helt eller delvist. 

Det burde de være, hvis de love og regler, som Spillemyndigheden har været med til at sætte op for det danske licensmarked, virker efter hensigten. Her er det meningen, at spillerne er sikret deres penge ved en eventuel konkurs; dette via en såkaldt modregningsfri konto, hvor spiludbyderne hele tiden er forpligtet til at have et beløb stående svarende til spillernes samlede indestående. 

Heri ligger hele humlen for spillerne i sagen om Onsidebettings konkursbo: Er der et eller flere huller i loven, der gør, at spillerne ikke ene og alene er berettigede til disse penge på den modregningsfri konto, men at også andre kreditorer har ret til en bid af kagen?

Det er det, som kurator og folkene i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel er ved at finde ud af. 

BetXpert var tilbage i maj i dialog med Preben Jakobsen, partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel og kurator i Onsidebettings konkursbo. Her kunne han blandt andet fortælle, at der fortsat var usikkerhed om spillernes penge

(screenshot fra Onsidebetting.dk den 29.09.22)

Advokat: Sagen er vigtig for spillemarkedet

BetXpert har været i kontakt med Frederik Porse Høy, ansat advokat i Gorrissen Federspiel, hvor han er tilknyttet Onsidebetting-sagen, for at høre, hvor langt konkursboet er nået angående tvivlsspørgsmålet om spillernes suveræne berettigelse til pengene på den modregningsfri konto.  

- Vi er stadig i færd med at undersøge spørgsmålet, i hvilken forbindelse vi har haft dialog med Spillemyndigheden for også at kunne inddrage deres specialviden og erfaring i beslutningsgrundlaget, inden vi konkluderer endeligt. Udfordringen ligger i, at det er en principiel sag, rent juridisk set, men også for Spillemyndigheden (som har været med til at danne rammerne for dagens spillemarked, red.). 

- Den måde, lovgivningen på spillemarkedet er bygget op på, gør også, at spillemarkedet rent principielt kan tænkes at blive påvirket af det her. Derfor er det ikke en afgørelse, vi kan træffe, uden at være helt sikre på, at vi har vendt hver en sten. 

Fortolkning og skøn af konkursloven

Kurator er selvsagt interesseret i at træffe en så korrekt afgørelse som overhovedet muligt baseret på så mange fakta som muligt. I det her tilfælde tager det lang tid, fordi det er første gang, at en bookmaker udstyret med en dansk spilletilladelse går konkurs, og fordi der skal sammenlignes med andre retsområder. 

Hvorfor er der stadig tvivl om, hvorvidt disse penge på den modregningsfri konto udelukkende skal gå til dem, de var tiltænkt, nemlig spillerne? 

Da jeg snakkede med kurator, Preben Jakobsen, i april, hed det sig, at det var noget ”teknisk”; en spiller kan godt sige, at han har 175 kroner i en kiste med masser af penge, men han kan ikke udpege de specifikke 175 kroner, der er hans. Er det stadig der, vi er? Og hvem, hvordan og hvornår afgøres det, om dette har relevans for spillerne for at få deres penge igen?

- Forenklet sagt er det stadig der, vi er. Det er blevet kompliceret af, at der ligger flere forskellige bekendtgørelser og lovgivning, der ikke nødvendigvis taler sammen. Der ligger endvidere tråde ind til andre retsområder, hvor man har lignende modeller for beskyttede mider. 

- Det store arbejde ligger særligt i at afdække faktum angående den måde, midlerne konkret blev håndteret hos Onsidebetting. Dette indebar blandt andet en række forskellige udenlandske aktører, hvorfra vi i sagens natur også må vente på svar og oplysninger. 

- Spørgsmålet er så lidt forsimplet, om denne håndtering kan have medført, at der er sket en sådan sammenblanding af spillermidler og øvrige midler, at spillernes midler er blevet en del af den store kiste, hvor det netop ikke vil være muligt for en spiller at udpege sine 175 kroner.

Du siger, der er bekendtgørelser og love, der måske ikke harmonerer med hverandre – hvad tænker du på her?

- Igen vil jeg forholde mig simpelt til det: Konkursloven er i sin oprindelige form fra en tid, hvor verden var domineret af kontanter, og det er i visse sammenhænge stadig tilfældet. Loven og den praksis, der kan udledes af loven, skal nu spille sammen med en verden, hvor der virtuelt står penge på en konto hos en internetbookmaker, og hvor der ikke sker nogen kontanttransaktioner. 

- Derfor er det selvfølgelig vanskeligt at få en bekendtgørelse om onlinekasino og onlinevæddemål til at spille fuldstændig sammen med konkursloven, og det er ikke mindst den udfordring, vi p.t. møder.

- Konkursloven er selvfølgelig blevet opdateret med årene, men i det store hele er der elementer i den, som gør, at der skal fortolkes i en sag som denne. Dét giver rum for skøn, og det er her, at det kan blive svært at finde frem til en endelig afgørelse. 

- Et af de springende punkter i denne henseende er, at man i bekendtgørelsen om onlinekasino og onlinevæddemål har forsøgt at gå ind og sige, hvornår man kan opnå separatiststatus, som jo er det, som spillerne afventer svar på, om de har i denne sag. 

Har man dermed hos Spillemyndigheden ikke været gode nok til at lave en vandtæt bekendtgørelse ud fra konkurslovens paragraffer?

- Det synes jeg ikke, man kan sige på nuværende tidspunkt, men som ved al lovgivning kan der opstå situationer, som ingen vil kunne have forudset ved reglernes tilblivelse. 

I dialog med Spillemyndigheden

Advokaten fra Gorrissen Federspiel fortæller, at de er i kontakt med Spillemyndigheden for at få den bedst mulige afgørelse.

- Vi er desuden i dialog med Spillemyndigheden og vil meget gerne have deres inputs, før vi træffer afgørelsen – igen med det formål, at vi får al den viden om sagen, som er påkrævet for at tage den bedst mulige beslutning. For lige så snart afgørelsen er truffet, er der ingen vej tilbage. 

Det er jer, der suverænt afgør sagen – der er ikke andre instanser inde over?

- Det fungerer således, at når vi tager stilling til, om et krav er berettiget eller ej, det hedder fordringsprøvelse, så er det ene og alene kurator, der tager stilling til det. Det er de indledende øvelser til det punkt, vi er på nu, hvor spillerne er i gang med at indgive deres krav. 

- Her fungerer det på den måde, at man får meddelelse om, at éns krav er udtaget til fordringsprøvelse. Hvis man er uenig i vurderingen, har man som kreditor muligheden for at stævne konkursboet og gå i Skifteretten. 

Og så kan det hele jo tage endnu længere tid. 

- Ja, når du stævner boet, kommer der til at køre en retssag i Skifteretten. Herfra er det ude af kurators hænder, da sagen så kører ved domstolene. 

Hvis vi når dertil, hvor lang tid tager et sådant forløb så cirka?

- Det kommer helt an på berammelsestiderne ved domstolene. Her vil jeg tro, at fra der er stævnet, til der er en afgørelse, tager det på den gode side af et år. Der skal afgives processkrifter fra begge sider, hvilket tager noget tid. 

- Herudover kan det være, der er noget bevisførelse, måske noget syn og skøn, og så er der en hovedforhandling til sidst. Slutteligt bliver sagen optaget til dom, som typisk vil tage en måneds tid fra hovedforhandlingen, men det hele afhænger selvfølgelig af sagen. 

Men inden vi når til en eventuel stævning, skal spillerne først afvente jeres dom; snakker vi stadig om, at det bliver engang i 2023?

- Det er ikke sikkert, men helt bestemt målsætningen. Lige nu er vi ved at afdække faktum og derved skaffe grundlaget, der skal indgå i beslutningen. Det er os, der i første ombæring træffer afgørelsen, men den skal selvfølgelig træffes på et så oplyst grundlag som muligt. Derfor søger vi dels at få faktum afdækket, ligesom vi søger input fra lignende sager og fra relevante aktører, herunder Spillemyndigheden. 

- Hvorom alting er, kan jeg ikke sige et præcist tidspunkt for, hvornår vi kommer med en endelig udmelding. Det er dog ikke usandsynligt, at det bliver i begyndelsen af det nye år.

Spillerne har gjort krav på 785.000 kroner … plus det løse

Gorrissen Federspiel, advokatfirmaet, der håndterer konkursboet, udgav tidligere på året en redegørelse over konkursboet. I den forbindelse har BetXpert stillet Frederik Porse Høy en række opklarende spørgsmål om flere af punkterne.

Hvor mange penge har spillerne gjort krav på? Er det de 785.835,73 kroner under ”Separatistkrav”? Eller er det de 9.277.121,75 kroner under ”Simple krav”? Eller et miskmask af de to eller noget helt fjerde?

- Jeg kan i hvert fald sige, at de krav, der er taget med som separatistkrav, det er og forbliver registreret som separatistkrav. Samtidig vil der formentlig under ”Simple krav” også befinde sig nogle separatistkrav. Ergo er de 785.835,73 kroner et minimum af anmeldte separatistkrav.

Frederik bekræfter herefter, at ”separatistkrav” er den kategori, som spillerne retmæssigt bør registrere deres krav i.  

Modregningsfri konto og erindringsværdi

I redegørelsen fra Gorrissen Federspiel fremgår der to beløb for, hvad der står på den modregningsfri konto. Dette ville BetXpert selvsagt også have opklaret, hvordan det kunne være. 

I oversigten over boets aktiver på side 2 står der, at der er 1,00 krone på den modregningsfri konto. På side 3 står der imidlertid, at der er 2.104.724,74 kroner. Kan du bekræfte, at det beløb, der er afsat til at betale spillerne med ved en eventuel konkurs jf. §11 i Bekendtgørelsen om online væddemål, er på 2.104.724,74?

- Ja, der står 2,1 millioner på den modregningsfri konto. Men når vi laver en redegørelse til kreditorerne over aktiver i boet, så kan vi kun tage det med, som vi er sikre på tilhører boet. Og det er jo hele humlen: Der er usikkerhed om, hvorvidt pengene tilhører boet eller spillerne. Derfor har vi taget det med til 1,00 krone på side 2. 

- Det er det, man kalder for ”erindringsværdi”. Det er for at indikere, at lige nu er det ikke endeligt afgjort, hvem pengene tilhører. Derfor er posten foreløbigt taget med til 1,00 krone, men de 2,1 millioner står på kontoen. 

Og hvis det bliver afgjort, at disse penge er en del af boet, så er det, at andre kreditorer end spillerne kan gøre krav på dem?

- Ja, det er korrekt. Så ryger de ind i puljen til alle kreditorerne, hvis det ender sådan. Her er det så, at spillerne har mulighed for at stævne boet, hvis de er uenige i kurators vurdering. 

Alle bliver kontaktet per mail

Hvor end vi gerne ville det anderledes her på BetXpert, er det sikkert ikke alle Onsidebettings kunder, der er brugere her på siden, endsige har læst vores artikler om denne konkurssag. Derfor kan der meget vel sidde mange spillere derude, som ikke ved, hvordan de skal forholde sig i sagen.

Den problematik forbeholdt vi advokaten hos Gorrissen Federspiel. 

Mig bekendt har I ikke sendt en mail ud til alle Onsidebetting-spillere om procedurerne i denne sag. Eksempelvis at de kan indgive et krav om økonomisk tilgodehavende ved at gå ind på mazanti.dk. Hvorfor er dette ikke sket endnu, og hvornår forventer du, at I gør det?

- Det kræver først og fremmest, at vi har adgang til kontaktoplysningerne på alle spillerne. Vi bad spiludbyderen om disse data indenfor den første uge, og vi har rykket for dem flere gange. Det er først nu her for nyligt, vi er kommet i besiddelse af dem. 

Så alle spillere bliver snart kontaktet per mail?

- Ja, i hvert fald de spillere, som er oplistet i vores dokument. Her vil der være en vejledning til, hvordan de kan gå ind og anmelde deres krav. Det er én af de ting, vi er nødt til at gøre, før vi kan komme videre i sagen; at få alle spillerne til at indgive deres krav. 

Advokaten forklarer herefter, at det er et problem, at der stadig er spillere, der ikke har erklæret deres krav endnu. Så længe alle ikke har gjort det, kan kurator nemlig ikke vide sig sikker på, om der er penge nok til alle.

- Vi er selvsagt ikke interesserede i en situation, hvor de første 50 procent får alle deres penge, og de sidse 50 procent måske kun får halvdelen af, hvad de har gjort krav på. Vi skal være sikre på, at vi har alle med i puljen, inden vi overhovedet begynder at overveje at udbetale. 

Hvis vi lige skal prøve at slå en knude på halen her: Da jeg senest snakkede med kurator Preben Jakobsen i april, var den foreløbige konklusion, at den her sag nok ikke kommer til at gå spillernes vej. Er det stadig den vej, pilen peger?

- Ja, her er vi fortsat på samme sted, som Preben gav udtryk for senest; det er stadig den foreløbige vurdering.

BetXpert agter at følge og dække sagen, til den er lukket på den ene eller anden måde.