På vegne af vores læsere har vi interviewet en repræsentant for den danske Spillemyndighed. Læs (og kommentér) svarene her.


Spillemyndigheden (den skatteministerielle styrelse der står for at administrere den danske spillelovgivning) er ifølge eget udsagn "ansvarlig for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark, så spillere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil."

Inspireret af vores læsere der af og til føler sig unfair behandlet af bookmakerne, besluttede vi her på BetXpert at finde ud af hvad det helt præcist er Spillemyndigheden kan og gør. Og de venlige embedsmænd indvilligede i at svare.


På baggrund af svarene må vi konkludere at Spillemyndigheden ikke kan hjælpe hvis en kunde behandles unfair af en bookmaker - i så fald er man henvist til Forbrugerklagenævnet eller politet og domstolene. Men læs selv nedenstående spørgsmål og svar.


Kontrol

BetXpert:

Hvad gør Spillemyndigheden for løbende at overvåge og føre tilsyn med licenshaverne? 

Spillemyndigheden:
Vores tilsyn har to ben:

  • Drift
  • Projekt

En stor del af vores tilsyn i forbindelse med drift, er den kontrol, vi udfører i vores spilkontrolsystem, hvor vi modtager data fra alle udbydernes spil.

Derudover er størstedelen af vores tilsyn organiseret i projektform baseret på risiko og væsentlighed. Det vil sige, at vi vælger enkelte områder af lovgivningen ud og kontrollerer udvalgte eller alle vores spiludbydere.

Sidste år havde vi blandt andet fokus på markedsføring af bonus og overholdelse af reglerne om forebyggelse af hvidvask. Derudover havde vi et projekt om modregningsfri konto. Hvad en modregningsfri konto er, er beskrevet nedenfor.

I år kører vi endnu et projekt om hvidvask. Derudover har vi et projekt om fx gennemgang af alle spil på deres hjemmesider for at se om de alene udbyder spil, de har tilladelse til.

Vores tilgang til tilsyn er risikobaseret. Det vil sige, vi fokuserer på de områder, hvor vi vurderer, at der generelt er eller kan være problemer efter fx henvendelser fra spillere. Vi udvælger også de spiludbydere, der skal kontrolleres ud fra en risikobaseret tilgang, hvor vi inddrager fx udbyderens størrelse, deres spiludbud, antal af spillerklager, anmeldelser mv. Endelig danner analyserne i spilkontrolsystemet grundlag for udvælgelse af risikoområder til kontrol enten hos den enkelte udbyder eller på tværs af udbyderne.

Udover vores tilsyn har vi det, vi kalder vores certificeringsprogram. I dette er en række tekniske krav som spiludbydernes spilsystemer skal overholde, for at systemet kan anvendes til at udbyde spil i Danmark. At spilsystemet overholder kravene bliver testet af en uafhængig testvirksomhed. For at blive testvirksomhed, skal disse godkendes – også kaldet akkrediteres – af den nationale testorganisation. Fx i Danmark er det DANARK der er ansvarlig for akkrediteringerne.

Testvirksomhederne undersøger blandt andet, at der er regler og vilkår for spillene, at en terning også opfører sig som en rigtig terning. En terning må ikke være programmeret til at slå flest 5’ere mv. Det vil sige, de tester en lang række objektive krav til spilsystemernes indretning.

BetXpert:

Af denne vejledning fremgår det at en licenshaver skal have en bankkonto (adskilt fra andre midler og sikret mod involvens) der altid, med daglig opdatering, indeholder et beløb svarende til det samlede beløb på kundernes spilkonti.

Hvordan tjekkes det at licenshaverne har orden i omtalte konto?

Må spiludbyderen have flere penge på kontoen end det beløb svarer til det samlede beløb på kundernes spilkonti?

Dækker omtalte konto også åbne spil, altså de penge som spiludbyderen måske taber til kunderne?

Spillemyndigheden:

Tilladelsesindehaverne skal have en såkaldt modregningsfri konto, hvor spillermidler skal opbevares. På kontoen må alene være det beløb, som spillerne har samlet på deres konti. At kontoen er modregningsfri, betyder blandt andet, at kontoen er beskyttet mod en spiludbyders øvrige kreditorer.

På kontoen må alene stå de midler, som spillerne reelt har på deres spilkonti. Der må derfor ikke være midler til at dække åbne spil. Årsagen til dette er, at hvis der er midler, der ikke tilhører spillerne, vil der på kontoen være en sammenblanding af spillermidler og spiludbyders midler. I praksis vil en sådan sammenblanding af midler betyde, at hvis en spiludbyder går konkurs, vil spillernes midler ikke være beskyttet, da det ikke vil kunne bevises, at pengene alene tilhører spillerne. Beløbet ville så skulle fordeles mellem alle konkursboets kreditorer. Overfinansiering af kontoen, herunder dækning for åbne spil, vil derfor reelt betyde, at spillerne kan miste retten til deres penge.


Klager


BetXpert:
I Spillemyndighedens klagevejledning for spillere fremgår følgende:


"Du kan altid henvende dig til Spillemyndigheden, hvis en spiludbyder ikke

overholder lov om spil eller regler fastsat i medfør af loven. Spillemyndigheden kan ikke afgøre uoverensstemmelser mellem dig og spiludbyderen. Din henvendelse kan dog resultere i, at Spillemyndigheden beder spiludbyderen om at ændre praksis eller vurderer, at hændelsen skal have konsekvenser for spiludbyderen."

Er der eksempler på at en bookmaker et blevet bedt om at ændre praksis på baggrund af en kundesag?

Hvad kan en kunde gøre hvis han fx har fået sin konto lukket og sit indestående konfiskeret af en licenshaver – hvis han ikke kan gå til Spillemyndigheden og få konkret hjælp, er han så henvist til at gå til politiet/en domstol? Eller skal han gå til Forbrugerklagenævnet?

Er Spillemyndigheden apropos klar over at nogle licenshavere opererer med regler der betyder at de, baseret på mistanke, kan lukke en kundekonto og konfiskere midlerne uden at give en forklaring. Vi har set flere eksempler på at licenshavere lukker kundekonti og konfiskerer indestående med henvisning til spilleloven – uden at levere dokumentation for at kunden har overtrådt reglerne og ofte uden at konkretisere hvilke regler der menes overtrådt.

Har I kendskab til den slags sager? Kan licenshaveren tvinges til at fremlægge dokumentation når kunden beder om det?

Spillemyndigheden:

Overordnet er det vigtigt at forstå, at Spillemyndigheden varetager opgaven med at sikre, at spillelovgivningen overholdes. Spillelovgivningen stiller krav, der skal sikre, at spiludbyderne udbyder spil til spillerne på ansvarlig måde.

Spillelovgivningen regulerer ikke direkte forholdet mellem spiller og spiludbyder, og vi kan ikke træffe afgørelser i sager mellem spillere og spiludbydere. Årsagen til dette er, at der er anden lovgivning, der skal sikre spillerne fx aftale- og købelov.

Et eksempel der illustrerer situationen Vi har i flere tilfælde set, at spiludbydere lukker spillernes konti uden at give spillerne en begrundelse. Vi kan ikke afgøre, om spiludbyderne har truffet en korrekt afgørelse ved at lukke kontoen, men i spillelovgivningen er der et krav om, at spillerne skal modtage en begrundet afgørelse. I disse sager har vi derfor bedt spiludbyderne om at sende en begrundet afgørelse. Dette skulle gerne give spilleren et bedre grundlag for at gå videre med en eventuel klage.

Da vi ikke kan træffe afgørelse i konflikten mellem spiller og spiludbyder betyder dette, at hvis spiludbyder nægter at sende en begrundet afgørelse, har vi ikke mulighed for at pålægge udbyder at gøre dette. Hvad vi kan gøre, er at anmelde udbyderen til politiet for ikke at overholde reglerne.

Klage over spiludbydere: Hvis en spiller er utilfreds med en afgørelse, som en spiludbyder har truffet, har denne – som andre forbrugere – mulighed for fx at klage til Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet har krav om, at der skal være tale om et køb på mindst 800 kr. Der kan gives dispensation for beløbsgrænsen, fx hvis klagen er principiel og har betydning for mange forbrugere, eller hvis sagen drejer sig om et stort erstatningskrav. Derudover har spillere mulighed for at gå til domstolene.

Som det også står beskrevet på vores hjemmeside, hører vi gerne, hvis spillere mener, at reglerne i spillelovgivningen ikke overholdes, men mange spillere bliver desværre skuffet, når de hører, vi ikke konkret kan hjælpe dem med deres sag.


Indsatsgrænser

BetXpert:

De fleste licens-bookmakere opererer med personlige indsats- eller gevinstgrænser der typisk rammer kunder med overskud. Nogle af disse kunder oplever meget strenge restriktioner, helt ned til nogle få kroner. Har Spillemyndigheden overvejet dette element? Har bookmakeren frie hænder til at have personlige indsatsgrænser for kunder, dvs forskelsbehandle?

Spillemyndigheden:

Se ovenfor. Vi har ikke kompetence på dette område.

(Bemærk, med "kompetence" menes lov-kompetence, dvs det er ikke Spillemyndighedens bord. Mvh BetXpert).


 

Verificering af konto

BetXpert:
Ifølge loven skal en ny kunde verificere sin konto inden for 30 dage. Har Spillemyndigheden givet licenshaverne specifikke retningslinjer for hvad der skal til for at verificere en ny spillekonto, og hvad der skal meddeles en ny kunde vedrørende konto-verificering?

Spillemyndigheden:

Kravene om, at en spiludbyder skal kende sin kunde, er krav, der kommer fra hvidvaskreguleringen. Fordi der er tale om online forhold, er der strenge krav til verificering af kundens identitet.

Kravet består i, at en ny kunde ved registreringen skal oplyse 1) Navn 2) Adresse og 3) Cpr-nummer.

Spiludbyderen skal herefter kontrollere oplysningerne ved en uafhængig kilde. Spiludbyderen kan selv vælge, hvordan denne vil gøre det. Nogle udbyder vælger at kontrollere automatisk i CPR-registeret. Andre beder deres kunder om at indsende kopi af sygesikringsbevis. Det vigtige er, at alle tre oplysninger kontrolleres. Kopi af pas vil derfor ikke opfylde kravet, da der ikke her er oplysninger om adresse.

Der er derudover krav om, at der skal indhentes supplerende dokumentation. Langt de fleste udbydere bruger oplysningerne fra NemID til dette. NemID kan kun anvendes som supplerende dokumentation, og kan derfor aldrig stå alene som verificeringsværktøj.

Ovenstående er basiskravene. Hvis der er tvivl, eller der er tale om højrisikospillere, skal udbyderen indhente yderligere dokumentation.

Der er ikke i spillelovgivningen pålagt udbyderne oplysningsforpligtigelser i forhold til verificering af identitet og 30 dages kravet. Men vi er selvfølgelig løbende opmærksomme på, om der skulle være udbydere, der udnytter bestemmelsen til deres fordel.

BetXpert:

I dag kan en licenshaver starte med at modtage penge fra en spiller som ikke er verificeret endnu. Men der må ikke udbetales før verifikationen er på plads. Hvorfor gælder verifikationen ikke for indbetaling?

Spillemyndigheden:
Kravene stammer som nævnt fra hvidvaskreguleringen, som i dag er fastsat i 3. hvidvaskningsdirektiv. Kravet i direktivet er, at der skal ske verifikation før første transaktion, hvilket i praksis vil sige før første indbetaling. For at sikre en smidig proces kan verifikation udskydes, men den skal ske i umiddelbar forlængelse af første transaktion.

Dette har vi i Danmark omsat til den nævnte 30-dages regel for, at der var ensartede regler for alle udbydere. Det var en overvejelse, om der skulle være en regel om verificering inden første transaktion, men det blev vurderet, at dette ville være til unødig gene for både spillere og spiludbydere.


Kundeservice

BetXpert:
Stiller Spillemyndigheden krav til kvaliteten af en licenshavers kundeservice, herunder hvor hurtigt en kunde skal kunne forvente svar?

Spillemyndigheden:

Der er krav i bekendtgørelserne om, at spiludbyderne skal behandle klager hurtigst muligt. Hvis en klage ikke kan afgøres indenfor 14 dage, skal spilleren informeres om, hvornår denne kan forvente svar på klagen.

Der er ikke yderligere kvalitetskrav til kundeservice udover, at det skal være muligt at få behandlet sine henvendelser på dansk.


Lukning af selskab/opkøb

BetXpert

Da Unibet* i april 2012 købte Bet24, annulleredes Bet24-kundernes langtidsvæddemål med afgørelse senere end 21. maj 2012. Først efter ugers massiv kundepres endte det med, at Unibet* gav Bet24-kunderne delvis kompensation (og kun de kunder der selv henvendte sig).

Kan/vil Spillemyndigheden sikre, at en licenshaver, der overtager et bettingselskab fra en anden licenshaver, overtager alle igangværende langtidsspil?

Spillemyndigheden:

Med henvisning til det ovenstående om klager fra spillere er svaret nej. Vi kan ikke og har ikke kompetence til at afgøre eller udtale os om, hvordan en situation som annullering af væddemål skal behandles. Dette skal afgøres efter aftaleloven. Vi kan derfor ikke træffe afgørelse i sagen.

Vi vil dog altid opfordre spilleren til, når der vælges en udbyder, at sætte sig ind i de kontraktsvilkår, der gælder, inden spilleren accepterer spiludbyders vilkår og betingelser.


NemID

BetXpert:

Kravet om NemID handler om sikkerhed – både for licenshavere og kunder. Men det er stadig muligt at logge ind uden NemID via de stadig mere udbredte mobil-enheder (smartphones, tablets). Hvornår ventes det at en NemID-løsning til mobil-enheder er på plads?

Spillemyndigheden:

Det er ikke teknisk muligt på nuværende tidspunkt at få en løsning til NemID på mobile enheder. Derfor gælder kravet ikke her. Men som lovgivningen ser ud i dag, skal der også anvendes NemID på mobile enheder, når dette bliver en mulighed.

For oplysning om hvornår NemID er tilgængelig for mobile enheder se Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.


Licens/reklame

BetXpert:

Hvor mange ansøgere er blevet nægtet licens?

Spillemyndigheden:

Der har været spiludbydere, der har valgt at trække deres ansøgning, fordi de har erkendt, at de ikke har kunnet leve op til de danske krav. Vi har derfor kun endnu måtte give en enkelt udbyder afslag på deres ansøgning.

BetXpert:
Må en spiludbyder uden licens i Danmark, men med licens i et andet EU-land reklamere i danske medier og/eller tage danske kunder?

Spillemyndigheden:

Hvis en udbyder ikke har tilladelse til at udbyde spil i Danmark, må denne ikke reklamere i Danmark, uanset om udbyderen har en tilladelse i et andet land.

Det er ulovligt at udbyde spil i Danmark uden tilladelse, men det er som sådan ikke en overtrædelse for en udbyder at modtage spillere for Danmark, hvis denne ikke på nogen måde har forsøgt at rette sit spiludbud mod det danske marked. Dette kræver en eller anden form for aktiv handling for spiludbyderen. Fx at have en dansk version af spiludbuddet, modtage Dankort, markedsføre sig i Danmark eller lignende.