Skal man betale dansk skat af de penge man vinder hos bookmakerne eller i pokerrummene?

Her følger BetXperts bud på et svar: Du skal som udgangspunkt ikke betale skat, hvis den pågældende spiludbyder har licens og betaler afgift i et EU/EØS-land.

Hvis det ikke er tilfældet - hvis bookmakeren fx kun har licens til spillet i et ikke-EU/EØS-land - så SKAL du betale dansk skat. Til gengæld kan du så også fratrække tilknyttede udgifter.

Mht poker: Skatterådet har truffet en principiel afgørelse der betyder, at poker har samme status som sportsspil; der er altså skattefrihed, hvis gevinsten er vundet i et andet EU-land. Bemærk at det som udgangspunkt ikke anerkendes, at man kan være selvstændig erhvervsdrivende som pokerspiller. Dette fordi poker regnes som et hasardspil i Danmark. Dette er dog næppe noget myndighederne vil gå op i (medmindre du er rocker, og de vil lave en Al Capone på dig). Men gevinster ved pokerspil skal derfor klassificeres som anden ikke-erhvervsmæssig indtægt; dette gælder også for folk der ikke lever af poker. (Opdatering 14. juli 2009:) Læs Skattevæsenets guide til poker-skattereglerne: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1817178&vId=0

Følgende artikel vil blandt andet give svar på følgende skatte-relevante emner:

  • I hvilke tilfælde skal man ikke betale dansk skat?
  • EU-lovgivning, relevant retssager og dansk fortolkning?
  • Hvilke spil udbydes i Danmark?
  • Hvilke selskaber opererer i EU?
  • Hvilke lande er med i EU/EØS?
  • I hvilke tilfælde skal man betale dansk skat?
  • Hvordan betaler man skat - og hvad skal man opgive?
  • Hvorfor betale skat?

Bookmakeren betaler afgift i EU/EØS

Hvis din gevinst er vundet hos en bookmaker som betaler afgift i et EU/EØS-land, så skal du som hovedregel ikke betale dansk skat af gevinsten. Følgende betingelser skal dog være opfyldt:

1) Du skal have vundet pengene på spil, som også må udbydes i Danmark.

2) Der skal være tale om en bi-indtægt. Hvis man lever fuldtids af at spille på nettet, er der eksempler på, at det danske skattevæsen forlanger, at man skal betale skat af indtægterne - også selv om pengene er vundet i et andet EU-land.

3) Bookmaker-selskabet og det konkrete spil skal være godkendt og overholde gældende spillelovgivning i det pågældende EU/EØS-land, hvor det er spillet, og selskabet skal som nævnt betale afgift af spillet i det land. Pudsigt nok handler det ikke om, hvorvidt selskabet har licens til spillet i et EU/EØS-land. Det handler om, hvorvidt selskabet betaler afgift i landet. Som udgangspunkt kan man dog godt antage at der næppe findes selskaber, som betaler afgift uden også at have licens. Omvendt kan der dog være nogle få selskaber, som har licens uden at betale afgift.

Hvilke selskaber opererer i EU?

Tjek BetXperts bookmaker-oversigt - i omtalen af hver bookmaker står der, hvor vedkommende har licens og betaler afgift.

Hvis du vil dobbeltsikre dig, at en bookmaker ikke bare har licens, men også betaler spilafgift i et EU/EØS-land, er det bare at sende en mail til vedkommendes kunde-service og spørge.

Bemærk, at der kan være selskaber, der har bookmaker-licens (og betaler afgift) i et EU-land - men deres poker-licens er fx i Caribien. I så fald skal man betale skat af poker-gevinsterne, men ikke af bookmaker-gevinsterne.

EU/EØS-landene

Om der er tale om et EU/EØS-land, er som det fremgår, en af de vigtige detaljer i afgørelsen af om man skal betale skat af sine gevinster eller ej.

Herunder er en oversigt over hvilke lande der er med i EU/EØS-samarbejdet:

EU-landene: Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Belgien, Holland, Luxembourg, Østrig, Italien, Spanien, Irland, Portugal, Grækenland, Malta, Polen, Cypern, Estland, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Litauen, Letland

EFTA-landene: Norge, Island, Lichtenstein Samlet går EU og EFTA under betegnelsen EØS.

Bemærk, at ikke alle områder i EU/EØS-landene er omfattet af EU´s regler, skatteteknisk set. Fx kan man ikke opnå skattefrihed af spilgevinster vundet på De Hollandske Antiller. Til gengæld skulle Gibraltar (Storbritannien) rent faktisk høre under EU i denne sammenhæng.

EU-reglerne og retssagerne

Årsagen til at man ikke skal betale skat af penge vundet hos udenlandske bookmakere med licens i et EU-land, er Artikel 49 EF i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, dvs reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser. Det er nemlig unfair konkurrence at beskatte udenlandske firmaer anderledes end indenlandske firmaer; uens beskatning hindrer den frie udveksling af tjenesteydelser, som det så smukt hedder på EU-sprog.

Altså: Danmark må ikke på den ene side have Tipstjenesten, hvor gevinstafgiften kun er på 15% og gevinsten i øvrigt er skattefri, og samtidig kræve almindelig indkomstsskat af gevinster vundet hos selskaber fra andre EU-lande.

Der findes til dato to prominente eksempler på at et EU-land ikke må beskatte gevinster vundet i et andet EU-land, er Lindman-sagen og en efterfølgende sag i Danmark omkring en lotterigevinst vundet i udlandet. Sidstnævnte et eksempel på at Danmark rent faktisk makker ret overfor de gældende EU-regler:

1. Lindman-dommen (2003). En finsk kvinde vandt 1 million kroner i et svensk lotteri. Det finske skattevæsen krævede, at hun betalte skat af gevinsten, og sagen endte hos EU-domstolen, der afgjorde sagen til kvindens fordel ud fra ovennævnte præmisser om fri udveksling af tjenesteydelser. Det er værd at bemærke, at med til at betale sagsomkostningerne for den finske stat var Danmark, Norge og Belgien - der altså også kan siges at have tabt sagen.

Læs mere om EU-domstolens dom i Lindman-sagen: http://www.europa-kommissionen.dk/eu-politik/noegleomraader/forbruger_indre-marked/c-42-03/dom

2. Lindman-sagen skabte præcedens og blev brugt i 2004 i en lignende sag ved Østre Landsret i Danmark. Her drejede det sig om en dansker, der havde vundet en gevinst i det tyske lotteri Staatliche Nordwestdeutsche Klasselotterie. Her citeres skatteministeriets udtalelse i den forbindelse:

"Departementet har på den baggrund truffet afgørelse om, at gevinster vundet i et spil eller lotteri, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU eller EØS-land og opfylder betingelserne m.v. i spillelovgivningen i det pågældende medlemsland, fritages for indkomstbeskatning. Det er en betingelse, at et tilsvarende spil lovligt udbydes her i landet, uden at gevinsterne indkomstbeskattes. Fritagelsen for indkomstskat forudsætter, at den pågældende kan fremlægge den fornødne dokumentation. Er ovennævnte betingelser ikke opfyldte, skal gevinsten indkomstbeskattes."

Hvilke spil udbydes i Danmark?

Læg mærke til, hvad der står i skatteministeriets udtalelse ovenfor: "Det er en betingelse, at et tilsvarende spil lovligt udbydes her i landet, uden at gevinsterne indkomstbeskattes."

Tipstjenesten har licens til at udbyde spil på såvel sportsspil som poker, etc. Man udbyder pt. ikke online-spil på poker, men poker kan spilles på casinoer - og fra og med 25. april har poker samme skattemæssige status som bookmaking. I hvert fald hvis gevinsterne kommer fra et andet EU-land.

Hvorvidt man kan fratrække sine poker-udgifter, hvis gevinsterne kommer fra et ikke-EU-land - og man så skal betale skat - står stadig uklart.

Dobbeltsikring

Sådan er EU-reglerne altså. Og sådan fortolker den danske stat også reglerne. Men henvend dig for en sikkerheds skyld til den lokale skattemyndighed og hør, hvad de siger. Stritter de imod, så gå højere op - og henvend dig til skatteministeriet.

Og hav så i øvrigt dokumentationen klar, hvis skattevæsenet pludselig slår ned på mystiske penge på din bankkonto. Dokumentation i form af en erklæring fra din bookmaker om, at der betales gevinstafgift i et EU-land. Og i form af kontoudtog, der viser, hvor pengene er kommet fra.

Bookmakeren betaler IKKE afgift i EU/EØS

Hidrører en gevinst fra en bookmaker/et pokerrum som kun betaler afgifter til et ikke-EU/EØS-land, skal du betale dansk indkomstskat af dine gevinster, som skal anføres som personlig B-indkomstskat. Du skal selv angive indtægten i selvangivelsen under rubrikken "Anden personlig indkomst". Bemærk, at du dog ikke skal svare arbejdsmarkedsbidrag af indtægten.

Er licensen f.eks. australsk eller amerikansk, skal man altså betale indkomst-skat af sine gevinster.

Husk, at det i forhold til skattevæsenet er ligegyldigt, om du har trukket pengene hjem fra din bookmaker-konto til din bankkonto i Danmark. Pengene er skattepligtige så snart de er vundet - dvs. også mens de står på bookmaker-kontoen.

Du skal altså ved næste selvangivelse betale skat for alle indtægter skabt i det år gevinsterne er registreret - også selv om du måske først trækker pengene hjem i det efterfølgende indkomstår.

Kun netto-indtægt skal opgives

Bemærk, at du KUN skal opgive og betale skat af netto-indtægten, dvs. alle gevinster minus alle indsatser - for hele året. (Bemærk: Dette gælder pt. ikke nødvendigvis for poker. Her risikerer man, at man ikke kan fratrække tab) Det vil sige, at du fra gevinsterne skal trækkes alle de penge, du i løbet af skatteåret har tabt på spil hos udenlandske, ikke-EU-baserede selskaber (du kan ikke fratrække tab hos en bookmaker, der betaler afgift i EU/EØS - for her er gevinsterne jo skattefrie i forhold til din danske skatteopgørelse).

Du kan sandsynligvis også fratrække en del af de udgifter, der har været forbundet med at opnå indtægten - f.eks. en del af internet-regningen. Men pas på: Skattevæsenet vil næppe acceptere, at man trækker hele sin Internet-regning fra, og husk også at når du trækker noget fra i skat, så skal du altid kunne dokumentere dine udgifter. Det vil sige, at du skal kunne præsentere bookmaker-kontoudskrifter i et eventuelt torskegilde hos Skattefar.

De fleste mennesker vil - lad os bare se det i øjnene ;-) - have en negativ netto-indtægt af deres spil. Disse personer skal ikke opgive noget som helst. Bemærk, at man i øvrigt kun kan fratrække bookmaker-tab i forhold til bookmaker-gevinst. Så man kan altså ikke slippe billigere i skat, fordi man har underskud på spil. Før du begynder at spille, er det dog en god idé at spørge den lokale skatteforvaltning, hvad du kan trække fra.

Men hvorfor overhovedet betale skat?

Man skal jo selv opgive indtægterne til skattevæsenet, så i princippet kan man spørge sit pengeinstitut, hvornår det ifølge loven skal indberette indsatte beløb til skattevæsenet - hvad er minimumsgrænsen?

Og så kan man satse på ikke at blive opdaget. Hvis man sørger for at holde sine indbetalinger under minimumsbeløbet, kan man i princippet kun blive "fanget" ved en stikprøve eller hvis skattevæsenet af en eller anden grund får mistanke.

Men... det kan også sagtens ske. Og hvis du bliver hevet ind til torskegilde hos skattefar, er det altså dig, der sidder med bevisbyrden og skal gøre rede for hver eneste krone. Og du risikerer at få en tung skattebøde. Og et grundigt gennemsyn af ikke blot det sidste eller forrige indkomstår, men af en hel håndfuld af selvangivelser som mangler oplysninger om dine spil og gevinster...

Er det risikoen værd?

Forbehold for denne artikel

BetXpert tager forbehold for misforståelser og fejl i denne artikel. Der er tale om en fortolkning (ganske vist i vid udstrækning baseret på udtalelser fra officielle instanser), og altså ikke en facitliste.

Har man yderligere spørgsmål vedrørende det skattetekniske, så kontakt den lokale skatteforvaltning. De SKAL faktisk servicere borgerne, herunder svare på spørgsmål, og selvom vi i udarbejdelsen af denne artikel er stødt på flere områder som også for ToldSkat er uklare, er den bedste fremgangsmåde at spørge til råds og evt. få sit svar dokumenteret på skrift til en evt. senere lejlighed.